Regulamin sklepu

I. STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego MANYA działający pod adresem www.manya.pl , w tym przed złożeniem Zamówienia, Kupujący powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz polityką prywatności, dostępnymi na stronach sklepu.

 1. Sklep internetowy MANYA, działający pod adresem www.manya.pl z siedzibą w Warszawa 00-873 ul. Ogrodowa 51, NIP: 9710218109, REGON: 146349063, BDO:000534692 (dalej: „Sprzedający”), prowadzi sprzedaż towarów, za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:
  Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
  Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 3. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym korespondencyjnie pod adresem:  pod adresem poczty elektronicznej: marzena.dmyszkowska@gmail.com lub pod numerem telefonu: +48 784 992 615 .
 4. Ceny wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego MANYA towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich.
 5. Ceny widniejące na stronach internetowych sklepu MANYA jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 6. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów.
 7. Z chwilą złożenia Zamówienia przez Zamawiającego Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca dla obu Stron i nie może ulec zmianie.
 8. Cena Towaru nie zawiera Kosztów dostawy. Cennik Kosztów dostawy znajduje się na stronie w zakładce  "Dostawa".  Koszty dostawy zostaną dodane do wartości zamówionych Towarów zgodnie z opcjami dostawy dostępnymi dla Zamawiającego.
 9. Kupujący składając zamówienie w sklepie internetowym MANYA składa ofertę kupna określonego towaru za cenę i o cechach podanych w jego opisie na stronie sklepu internetowego MANYA. Przedmiotowa cena i opis towaru charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy sprzedaży – zyskują dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 10. Przeglądanie stron www.manya.pl w tym zapoznawanie się z asortymentem Towarów, możliwe jest dla każdego użytkownika sieci Internet bez konieczności Rejestracji i posiadania Konta w www.manya.pl za wyjątkiem informacji odnoszących się do napojów alkoholowych, które  dostępne są wyłącznie dla indywidualnie oznaczonych, pełnoletnich Kupujących.
 11. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronach sklepu internetowego MANYA zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 12. W przypadku posiadania kodu rabatowego Zamawiający powinien wpisać ten kod przed złożeniem Zamówienia w przeznaczonym do tego celu polu formularza Zamówienia. Wartość Zamówienia znajdującego się w Koszyku lub Kosztów dostawy zostanie automatycznie zmniejszona o kwotę wynikającą z wartości Kodu rabatowego. Sprzedawca informuje, że w odniesieniu do Kodów rabatowych mogą obowiązywać dodatkowe ograniczenia lub warunki. Informacje o takich ograniczeniach lub warunkach są każdorazowo przekazywane Zamawiającemu wraz z Kodem Rabatowym lub doręczane w inny sposób, umożliwiający zapoznanie się z nimi przed złożeniem Zamówienia.
 13. W czasie składania Zamówienia Zamawiający podaje dane adresowe miejsca dostawy.
 14. W celu złożenia Zamówienia Zamawiający wybiera właściwy przycisk na formularzu Zamówienia wraz z informacją że złożenie Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty. W ten sposób Zmawiający akceptuje wybrane Towary zgodnie z ich opisem, ilością oraz Ceną i wyraża wolę dokonania ich kupna zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 15. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towarów, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży.
 16. Informacje o Towarach, takie jak zdjęcie, opis i – w danym wypadku – skład, dostępne są na stronach internetowych www.manya.pl , w opisach dotyczących poszczególnych Towarów.
 17. W przypadku, gdy na dany Towar udzielona jest gwarancja, informacja o treści i warunkach gwarancji dostępna jest w opisie dotyczącym danego Towaru.
 18. Nazwy handlowe, nazwy, opisy lub znaki towarowe opublikowane na stronach  www.manya.pl  podlegają ochronie prawnej.
 19. Wszystkie towary oferowane na stronach www.manya.pl są nowe, wolne od wad prawnych, oraz zostały zgodnie z prawem wprowadzone  do obrotu.
 20. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia, z uwagi na brak zamówionego Towaru lub zamówionej ilości danego Towaru, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego, a Zamawiający może odstąpić od Umowy (zrezygnować z Zamówienia) w całości lub w części – według swojego wyboru. W takim wypadku, jeśli Zamawiający dokonał Płatności przed dostarczeniem zamówionych Towarów (przedpłata), Sprzedawca zwraca Zamawiającemu całą uiszczoną przez niego kwotę, a w razie częściowego odstąpienia od Umowy – kwotę uiszczoną za Towary, z których Zamawiający rezygnuje.


II. TRANSAKCJA I PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zamówienia w sklepie internetowym www.manya.pl można dokonywać poprzez strony internetowe sklepu www.manya.pl – wypełniając formularz na stronach sklepu,
 2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu na który ma być wysłany towar,  adresu email oraz telefonu kontaktowego.
 3. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji może zostać dodatkowo potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną.
 4. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. Zm.), Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od wejścia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 5. Aby skorzystać z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie, które może zostać na przykład wysłane pocztą elektroniczną.
 6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można również złożyć przy wykorzystaniu formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Jeżeli Kupujący skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedający prześle Kupującemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).
 7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący będący konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 9. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedającego.
 10. Sprzedający ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.
 11. Zwracaną w związku z odstąpieniem od umowy rzecz należy odesłać lub przekazać na adres: Warszawa 00-783 ul. Ogrodowa 49/42  niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 12. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od umowy.
 13. Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu/wylaniu w transporcie. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenia wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 14. W razie zmniejszenia wartości zwróconej rzeczy Sprzedającemu przysługuje prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.
 15. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt 1 – 13 ustawy o prawach konsumenta.


III. PŁATNOŚĆ

 1. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia płatności na rzecz Sprzedającego.
 2. W sklepie MANYA istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
 3. Dostępne formy płatności widoczne są dla Kupującego na początku składania zamówienia.
 4. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem) lub pozytywny wynik autoryzacji płatności w przypadku płatności za pośrednictwem serwisu www.Przelewy24.pl
 5. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikiem ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu oraz ewentualnie o koszty innych świadczeń, które nabędzie Kupujący wraz z towarem.


IV. DOSTAWA

 1. Zamówione towary są dostarczane na terytorium Polski.
 2. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach internetowych sklepu .
 3. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby wysyłka towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym.
 4. W przypadku niemożliwości wysyłki towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Operatora sklepu internetowego w formie elektronicznej.
 5. Dostawa towaru realizowana jest Apaczka.pl
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.
 7. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.
 8. Zaleca się, aby Kupujący ocenił stan towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera/ listonosza i w jego obecności.
 9. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia towaru zaleca się w obecności Kuriera/Listonosza sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia.
 10. Zamawiający lub upoważniona przez niego osoba zobowiązuje się do obecności pod adresem dostawy w wybranym przez siebie terminie i przedziale godzinowym. W przypadku nieobecności Zamawiającego pod wskazanym adresem dostawy w wybranym przez Zamawiającego przedziale godzinowym, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Zamawiającego kosztami dostawy oraz Towarów ulegających szybkiemu zepsuciu, których ponowna sprzedaż stanie się niemożliwa.
 11. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi/Listonoszowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić je wszystkie.
 12. Koszt zwrotu reklamowanego towaru ponosi w tym przypadku Sprzedający.
 13. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego.
 14. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w rozdziale „Reklamacje i zwroty”.
 15. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego.


V. REJESTRACJA

 1. Rejestracja Zamawiającego jest bezpłatna i jest niezbędna do złożenia Zamówienia.
 2. Rejestracja Zamawiającego dokonywana jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.manya.pl po kliknięcie przycisku „Zarejestruj się”. Rejestracja może zostać dokonana także podczas składanie pierwszego Zamówienia.
 3. Formularz rejestracyjny zawiera wyraźnie oznaczone pola, których wypełnienie jest obowiązkowe.
 4. W formularzu rejestracyjnym Zamawiający podaje swoje dane osobowe niezbędne dla kontaktu z Zamawiającym oraz założenia i utrzymania Konta.
 5. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Zamawiającego, Sprzedawca, na podany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania Rejestracji. Z tą chwilą proces Rejestracji zostaje zakończony.
 6. Zakładania Konta na stronie www.manya.pl  dokonywać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie.
 7. Konto Zamawiającego.
 8. Posiadanie Konta umożliwia Zamawiającemu w szczególności:
  1) składanie Zamówień;
  2)  wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy;
  3) tworzenie listy zakupów;
 9. Login i hasło mają charakter poufny.
 10. Udostępnianie przez Zamawiającego swojego Konta osobom trzecim jest jego własną odpowiedzialnością. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za udostępnianie konta przez Zamawiającego.
 11. Konto jest prowadzone dla Zamawiającego na czas trzech miesięcy.
 12. Zamawiający może w każdym czasie zrezygnować ze swojego Konta bez podania przyczyn. W tym celu może dokonać tego własnoręcznie. Usunięcie Konta nie wpływa na Umowy sprzedaży Towarów, zawarte przez Zamawiającego ze Sprzedawcą.
 13. Z tytułu usunięcia Konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty. Usunięcie konta nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towarów nabytych przez Zamawiającego.


VI. REKLAMACJE I ZWROTY


 1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia zakupionej przez Kupującego rzeczy bez wad. Regulacja odpowiedzialności Sprzedającego za wady rzeczy zawarta jest w przepisach art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.
 2. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne, Kupujący wedle własnego wyboru może:
  1)skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio za pośrednictwem Sprzedającego (dotyczy towarów objętych gwarancją),
  2)złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna – Kodeks cywilny).
 3. W przypadku wybrania reklamacji z tytułu rękojmi za wady Kupujący powinien w szczególności wskazać na czym jego zdaniem polega wada towaru, kiedy została ona stwierdzona, czego Kupujący domaga się od Sprzedającego oraz podać swoje dane kontaktowe. Wraz z reklamowanym towarem należy przesłać Sprzedającemu komplet dołączonych do towaru akcesoriów oraz – w przypadku korzystania ze świadczeń gwarancyjnych za pośrednictwem Sprzedającego – oryginał dokumentu gwarancyjnego lub kopię dokumentu zakupowego.
 4. Sprzedający poinformuje Kupującego o sposobie rozpatrzenia jego reklamacji. W przypadku nieuznania reklamacji skierowanej do Sprzedającego przedstawi on uzasadnienie swojej decyzji.
 5. Zaleca się, aby Kupujący odbierając przesyłkę z towarem pokwitował jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo, że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.
 6. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady jedynie w przypadku stwierdzenia wady przed upływem dwóch lat od wydania towaru Kupującemu (art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego).
 7. W przypadku, gdy Kupujący nie zgadza się z decyzją Sprzedającego o odmowie uwzględnienia reklamacji, Kupujący może skierować sprawę pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego. Jeżeli Kupujący jest konsumentem i chce rozwiązać spór ze Sprzedającym bez kierowania sprawy do sądu powszechnego, to może skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów, tj. zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego (dalej jako „sąd polubowny”) działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, składając odpowiedni wniosek (tj. wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji albo wniosek o rozpoznanie sprawy przez sąd polubowny).
 8. Formularze wniosków, o którym mowa powyżej, są dostępne w sekretariacie każdego sądu polubownego oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Ponadto Kupujący będący konsumentem, chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Skorzystanie z alternatywnych metod rozstrzygania sporów jest możliwe tylko i wyłącznie, gdy obie strony wyrażą zgodę na rozstrzygnięcie sporu w tym postępowaniu. Rozwiązanie sporu w drodze mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej ani sądowej; nie służy od niego odwołanie. Skorzystanie z mediacji nie wyłącza możliwości wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego lub skierowania sprawy do sądu polubownego. Wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego lub ugodą zawartą przed sądem powszechny po ich uznaniu przez sąd powszechny albo po stwierdzeniu przez sąd powszechny ich wykonalności. Kupujący, będący konsumentem, ma również prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub może zasięgnąć informacji u właściwej miejscowo Federacji Konsumentów.
 9. Szczegółowy tryb reklamacji zawiera Załącznik –Regulamin Reklamacji/Zwrotu zamówienia.


VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zamieszczone na stronach sklepu internetowego MANYA  zdjęcia towarów mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu towaru ze względu na indywidualne ustawienia sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia jak również w wyniku istnienia specyficznych śladów narzędzi użytych do produkcji produktów.
 2. Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego MANYA towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 3. Marzena Myszkowska jest administratorem danych osobowych zbieranych od Kupujących w sklepie internetowym www.manya.pl
 4. Sprzedający informuje, że dane osobowe Kupujących będą przetwarzane w celu realizacji umów sprzedaży, w związku będą przekazywane firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu zakupionych towarów do Kupujących, operatorom systemów płatności oraz instytucjom kredytującym zakup towarów (w przypadku zakupu towaru na raty).
 5. Za wyraźną zgodą Kupującego jego dane osobowe mogą być przetwarzane również w innych celach, w szczególności w celu dostarczenia materiałów informacyjnych oraz ofert marketingowych w formie newslettera. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych przetwarzanych przez Marzenę Myszkowską oraz ich poprawiania.
 6. Dane osobowe są podawane dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja zamówienia ani skorzystanie z innych usług.
 7. Sprzedający szanuje prawa Kupujących do prywatności. Zasady Polityki Prywatności dostępne pod linkiem polityka prywatności wskazują, jakie informacje umożliwiające osobistą identyfikację Sprzedający może gromadzić i w jaki sposób z takich informacji korzystać.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 9. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym  MANYA konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.
 10. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług  Sprzedający i Kupujący zobowiązany jest do nieumieszczania na tych stronach treści o charakterze bezprawnym.
 11. Niniejszy Regulamin jest dostępny nieodpłatnie pod adresem internetowym regulamin sklepu.
 12. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu na zasadach określonych poniżej. Zmiany będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie sklepu internetowego MANYA.
 13. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym każdorazowo przez Sprzedającego. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. Każdorazowo do dokonania zakupów w sklepie internetowym MANYA konieczne jest zapoznanie się z aktualną wersją Regulaminu i jej akceptacja.

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło